EN English Info[a]oi-land.com +98 (13)

کارگروه هنر و محیط زیست

آموزش، عملکردی ترین روش ممکن برای ارتقای سطح بهبود تعامل افراد جامعه با محیط زیست می باشد، لذا بر آن شدیم تا با آموزش مفاهیم محیط زیستی به افراد جامعه از طریق آموزش در مدارس(در سنین مختلف)، دانشگاه ها، ادارات و فضاهای عمومی شهری و روستایی این سطح کیفیت را افزایش دهیم. زیرا معتقدیم داشتن سواد محیط زیستی اولین گام در راستای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست شهر، استان و کشورمان می باشد. آموزش محیط زیستی فراتر از اطلاعات درباره ی محیط زیست است، به گونه ای که آموزش محیط زیستی سبب افزایش آگاهی عمومی و دانش مسائل محیط زیستی می شود، به افراد تفکر انتقادی می آموزد، مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری افراد را ارتقا می بخشد و از دیدگاه یا نقطه نظر خاصی حمایت نمی کند. اما اطلاعات محیط زیستی، حقایق یا عقایدی درباره مسائل محیط زیستی فراهم می کنند و لزوما به افراد تفکر انتقادی نمی آموزند، لزوما منجر به ارتقا مهارت های حل مسئله وتصمیم گیری در فرد نمی شوند و ممکن است از دیدگاه و یا نقطه نظر خاصی حمایت کنند.

مزایا و چشم اندازهای سواد محیط زیستی شامل شهروندانی با سواد محیط زیستی که همواره آماده اقدام برای کمک در حل معضلات محیط زیستی هستند، درگیر گردن دانش آموزان، اعضای جامعه، سیاست گذاران و افراد پیر و جوان، توانمند سازی، بهبود مهارت ها، فعال کردن مردم و تصمیم گیری آگاهانه که موجب یکپارچگی اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی(که پایه های پایداری هستند) می شود. در یک کلام سواد محیط زیستی به همه افراد کمک می کند تا در راستای یک زندگی با کیفیت تر گام بردارند.

مهم ترین اهداف  این کارگروه اجرای انواع کارگاه های تخصصی آموزشی محیط زیستی در سطح شهر، مدارس، پارک ها و سالن ها، تحقیق و بررسی درباره ی گونه های مهاجم، تنوع زیستی و گونه های جانوری و انواع چالش های محیط زیستی، ارایه راهکار مناسب برای مشکلات زیستی، آموزش و توانمند سازی روستایی، جلسات کتابخوانی در محوریت محیط زیست و گفت وگو در باره ی آن ها می باشند.

اخبار و رویدادهای کارگروه

پیوندها